Mer om RI

RI:s strategi

För perioden 2004-2008 har RI valt att fokusera på följande:

1

Funktionshindrades rättigheter och tillgänglighet i samhället T ex arbetet med en handikappkonvention.

2

De globalt sett största behoven, dvs. behoven i tredje världen 80 % av världens personer med funktionshinder lever i tredje världen eller i länder övergångsstadium som t ex länder i Östeuropa

3

Informationsutbyte och nätverkssamarbete RI vill stärka sin kontakter med både FN som organisation och med FN-organ som WHO, ILO, UNESCO, UNICEF osv. Även med NGOs framförallt de inom handikappområdet.

4

Att stärka RI finansiellt

5

Att öka medlemmarnas inflytande och att öka antalet medlemmar

Europaregionens ordförande

Som ordförande i RI Europ och vice ordförande i RI sitter Heidi Lindberg från Finland. Hon arbetar för Invalidförbundet, Finlands motsvarighet till De Handikappades Riksförbund. Invalidförbundet i Finland driver stora rehabiliteringsanläggningar och har en omfattande verksamhet.

E-post: heidi.lindberg@invalidiliitto.fi

RI:s ordförande

Sedan världskongressen i juni 2004 har RI en ny ordförande. Han heter Michael Fox och kommer från Australien. Michael Fox arbetar som arkitekt och är känd internationellt för att ha gjort OS i Sidney 2000 till en framgång ur tillgänglighetssynvinkel.

E-post: accessaustralia@ozemail.com.au

RI:s Generalsekreterare heter Tomas Lagerwall och kommer från Sverige. Han har tidigare arbetat på Hjälpmedelsinstitutet och SIDA.

E-post: sg@riglobal.org

Organisation

RI har en traditionell organisationsstruktur. Medlemmarna är de viktigaste och de äger organisationen. Generalförsamlingen träffas en gång om året och väljer styrelse, fastställer budget och stadgar samt beslutar om policy för organisationen. Kommissionerna eller specialistfunktionerna ger input både till kongressen och styrelsen. Många personer inom RI har ett dubbelt engagemang – dels ett intressepolitiskt, dels ett tekniskt professionellt engagemang. Nästan alla personer i styrelsen har denna dubbla roll.

Styrelsen utser generalsekreteraren. Det finns också ett sekretariat som hanterar medlemsfrågor, information, projekt och administration.

RI:s styrelse består av 21 personer med bl a två valda representanter för varje geografisk region. Regionerna inom RI består av Afrika, Arabregionen, Asia-Pasific, Europa, Latinamerika & Nordamerika.

Nytt sedan kongressen 2004 är att kommissionernas ordföranden finns representerade i RI:s styrelse. Varje kommissionsordförande ska presentera planer för kommissionernas kommande arbete. Planerna ska accepteras av styrelsen. Med teknisk förankring via fackkommissionerna och geografisk förankring via regionernas representanter får RI en mer dynamisk styrelse.

Det finns en rekommendation för RI att 50 % av styrelseledamöterna bör vara personer med egna funktionshinder. Detta antogs kunna bli ett problem när även kommissionerna kom att ingå i styrelsen, men har trots allt fungerat bra. Av styrelsens 21 personer har 10 ett eget erkänt eller synligt funktionshinder.

Historia

RI bildades 1922 i USA. De första världskongresserna hölls i Europa mellan första och andra världskriget. Under andra världskriget hade RI inte mycket verksamhet, men organisationen byggde vidare på sitt kontaktnät. 1951 hölls en epokgörande världskongress i Stockholm och RI fick nytt liv. Många hade blivit funktionshindrade i kriget och det fanns ett stort behov av att göra något åt deras situation. I samband med världskongressen i Stockholm bildades också Världsarbetsterapeuternas samfund. Det är ett exempel bland många på hur någonting har bildats ur RI.

RI:s roll i världen

Det finns 8 världsomspännande organisationer för personer med funktionshinder, som samarbetar med varandra. Dessa är Disable People's International (DPI), Inclusion International, International Federation for the hard of Hearing, RI, World Blind Union, World Federation of the deaf, World federation of the deaf-blind och the Network of Users and Survivors of Psychiatry. Av dessa åtta organisationer rymmer endast två alla typer av funktionshinder.

Det är DPI och RI. Det som gör RI unikt är att organisationen har en större bredd bland sina medlemmar. RI är den enda organisationen som förutom olika handikapporganisationer dessutom rymmer forskare, samhällsorgan och professionella inom rehabiliteringsområdet. Den här bredden ger styrka och gör att RI kan tala om rättigheter, men också om hur dessa rättigheter ska kunna uppfyllas. Vad krävs för att uppnå rättigheterna i t ex konventionen? Inom RI finns personer som arbetar professionellt med dessa frågor.

Det pågår ett arbete inom RI med att ändra innebörden i akronymen RI från Rehabilitation International till Rights and Inclusion, dvs rättigheter och delaktighet. Vid kongressen 2004 beslutades att båda betydelserna kunde användas parallellt. I vissa delar av världen har ordet rehabilitering en negativ klang. Det ger associationer till att någon annan gör något med min kropp som jag inte vill. Termen uppfattas som gammalmodig och medicinsk.

I andra delar av världen anser man att rehabilitering är en nyckelterm och mycket viktig för det framtida arbetet med funktionshindrades rättigheter. När det gäller själva ordvalet är övergången till Rights and Inclusion mer en förändring i RI:s ansikte utåt, än en förändring av innehållet i arbetet.

Rehabilitering fortsätter att vara en förutsättning för funktionshindrades rättigheter och delaktighet. RI:s styrka ligger till stor del i den praktiska arbetet med rehabilitering och kompetens på området.

Även om det finns världsomspännande organisationer för människor med funktionshinder så täcker inte dessa på långt när alla typer av funktionshinder. Det finns t ex många reumatiker över hela världen, men ingen global intresseorganisation som kan driva deras frågor. RI kan vara en kanal för dessa grupper och föra fram deras åsikter t ex i konventionsarbetet och gentemot FN.

Projekt inom RI

Tillfälliga och tidsbegränsade handikappförmåner

"Tillfälliga och tidsbegränsade handikappförmåner" är en studie som jämför vilka olika typer av förmånspaket som finns i olika länder. I USA får en person antingen handikappsersättning för resten av livet eller så får personen ingenting alls. Det finns alltså inget incitament att lämna systemet. I Sverige är det möjligt att ha 75 % eller 50 % funktionsnedsättning och ersättning kan då utgå för en viss tid.

Andra länder har ett system där ersättning kan erhållas under en period varpå det går att pröva att arbeta och stå utanför ersättningssystemet. Om det inte fungerar är det möjligt att gå tillbaka. Denna typ av ersättningar jämfördes i åtta länder – Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Storbritannien, Sydafrika, Japan och USA. Från Sverige och SVERI deltog Riksförsäkringsverket.

Funktionshinder och invandrarbakgrund

I USA driver RI ett projekt som initierades av USA:s utrikesdepartement. Det handlar om hur funktionshindrade personer med invandrarbakgrund, i det här fallet spansktalande, ska kunna ta del av de rättigheter som finns och kunna komma in i arbetslivet.

Paralympics

Vid Paralympics, Handikapp OS i Aten har RI fört ut information om funktionshindrades rättigheter till deltagare, ledare, journalister och politiker. RI gav ut en sk verktygslåda översatt till alla FN-språk.

One in ten

Tillsammans med UNICEF ger RI ut tidskriften "On in ten" Den handlar om barns rättigheter och tar upp ett viktigt område för varje nummer. För 2004 var temat våld, både våld som orsak till funktionshinder och våld mot barn med funktionshinder. Ett tidigare tema är barn i Afrika med funktionshinder. För 2005 är temat barn med funktionshinder i Latinamerika och Arabvärlden.