Om SVERI

Om SVERI

Svenska kommittén för Rehabilitation International (SVERI) arbetar för att främja rehabilitering, habilitering och forskning inom handikappområdet. SVERI är den svenska delen av en internationell organisation som heter Rehabilitation International (RI).

SVERI består av organisationer från olika delar av samhället:

  • handikapporganisationer
  • fack- och yrkesorganisationer
  • samhällsorgan
  • forskningsorgan.

Gemensamt för medlemmarna är deras engagemang i frågor som rör rehabilitering och habilitering för personer med funktionsnedsättningar.

SVERI-modellen

SVERIs medlemmar har olika utgångspunkter inom rehabiliterings- och habiliterings-verksamheten. Anställda på en myndighet har arbetsuppgifter som leder till vissa synsätt, medan praktiskt verksamma inom en yrkesorganisation har ett annat perspektiv. Personer i en handikapporganisation har annorlunda erfarenheter av rehabilitering än vad forskare har. De olika infallsvinklarna ger olika typer av kunskap. Inom SVERI kan de mötas och berika varandra.

SVERI är ett forum för dialog över sektorsgränserna. Inom SVERI blir det möjligt att se sin egen verksamhet från ett nytt håll. Detta tvärsektoriella arbetssätt kallas SVERI-modellen och ger SVERI en unik roll inom rehabiliteringsområdet.

SVERI:s verksamhet

  • SVERI arrangerar tvärsektoriella seminarier inom området rehabilitering och habilitering för personer med funktionsnedsättningar.
  • SVERI är knutpunkten i ett nätverk av rehabiliterings- och habiliteringsverksamma organisationer i Sverige.
  • SVERI deltar aktivt i Rehabilitation International genom att medverka i kongresser, kommissionsmöten och annan verksamhet.
  • SVERI deltar aktivt i Rehabilitation Internationals europeiska arbetet.
  • SVERI sprider information om RI:s globala och regionala verksamhet.
  • SVERI representerar Sverige i Nordisk Förening för Rehabilitering (NFR).