RI:s kommission för Hjälpmedel och tillgänglighet (ICTA)

International Commission on Technology and Accessibility (ICTA)

ICTA främjar tillgänglighet i fysisk och virtuell miljö samt utgör ett forum för utbyte av idéer och goda exempel.

ICTA arbetar med:

  • Hjälpmedel
  • Fysisk tillgänglighet
  • Tillgänglig information och kommunikation
  • Terminologifrågor – ICTA stödjer arbetet med terminologi och försöker vara ett gott föredöme
  • Stimulerar nätverk och informationsutbyte
  • Harmonisering och internationell lagstiftning – genom att berätta om hur det ser ut i olika länder och därigenom få igång diskussioner
  • Ackreditering – ICTA uppmärksammar när det finns standarder att följa på olika områden

Kommission för Hjälpmedel och tillgänglighet finns på global nivå och kallas då ofta ICTA Global. Dessutom finns fem regionala ICTA, varav ICTA Europe är ett. ICTA Eurpoe träffas två gånger per år och mötesplatserna alternerar mellan västra och östra Europa.

ICTA grundades 1960 i samarbete mellan RI och Hjälpmedelsinstitutet (som då hette Handikappinstitutet, HI) på initiativ av den dåvarande chefen för HI, Karl Montan. ICTA drevs under en tid med starkt ekonomiskt stöd från Sverige och hade ett sekretariat på HI.

Projekt

Goda exempel på universell design

ICTA koordinerar ett projekt som jämför till gänglighetsstandards över hela världen: Malaysia, Uruguay, Spanien, USA, Canada, Australien, Mexico och Syd Afrika. Rapporten lyfter också fram goda exempel på universell design.

Databas med tillgänglighetsexperter

ICTA ska upprätta en databas på området tillgänglighet för byggnader och virtuell miljö. Databasen kommer att tillhandahålla information om tillgänglighetsexperter från lokal, nationella och internationella projekt från hela världen.

Internationella handikappsymbolen

ICTA introducerade den internationella handikappsymbolen 1969. Den antogs av RIs general-församling samma år och har sedan förts ut över hela världen via RI:s medlemsländer.

Ordförande i kommissionen

Betty Dion

Ottawa, Canada

E-post: riexec@bdel.ca

Ordförande i ICTA Europe

Dusan Simsik

Slovakien

E-post: dusan.simsik@tuke.sk

Vice ordförade ICTA Eurpoe

Jan-Ingvar Linström

Sverige

E-post: jan.i.lindstrom@telia.com