Länkar: Forskningsorgan inom rehabilitering

Belastningsskadecentrum (BSC)
BSC är en centrumbildning under Högskolan i Gävle. BSC arbetar för att minska den belastningsrelaterade ohälsan i arbetslivet, förklara dess orsaker och begränsa dess konsekvenser.

Centrum för Handikappforskning
Centrum för handikappforskning är en samarbetsorganisation för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med handikappfrågor.

Centrum för rehabiliteringsforskning - CRF
CRF är ett forsknings- och utvecklingscentrum vid Mittuniversitetet. CRF sammanför kunskap från olika vetenskapliga discipliner inom rehabiliteringsområdet och har ett 3-åriga utbildningsprogram i Rehabiliteringsvetenskap.

Centrum för handikappvetenskap
Centrum för handikappvetenskap vid Umeå universitet är ett tvärvetenskapligt nätverk med syftet är att stimulera till ökad kunskap om funktionshinder och handikapp i forskning och grundutbildning.

Centrum för Handikapp och Rehabiliteringsforskning - HAREC
HAREC är centrum för universitet och högskolor i södra Sverige. HAREC arbetar med frågor om handikapp, habilitering och rehabilitering.

CERTEC
CERTEC är ett forskningscentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Forsknngen handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett funktionshinderperspektiv.

Forum för handikappvetenskap
Forum för Handikappvetenskap är ett gemensamt forum för lärare och forskare inom och mellan de olika högskolorna i Jönköping. Syftet är bl a att tydliggöra aktuell och framtida handikappvetenskap - dess omfattning, innehåll och former.

Institutet för handikappvetenskap - IHV
IHV är en forskarutbildning i handikappvetenskap som drivs av Linköpings och Örebro universitet. Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar medicinsk, teknisk, beteendevetenskaplig och kulturvetenskaplig kunskap.

Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrums verksamhet består av forsknings- arbete, utvecklings/utbildnings- insatser och debatt om samhällsbaserat arbete för personer med psykiskt funktionshinder.

Svenskt nätverk för arbetslivsforskning och funktionshinder - SNOFA
SNOFA är ett nätverk av aktiva forskare inom området funktionshinder och arbetsliv.


 

Tillbaka Linje

info@sveri.se