Länkar: Myndigheter och samhällsorgan med rehab

AMS - Arbetsmarknadsstyrelsen
AMS är en myndighet med för Arbetsförmedlingens verksamhet. AMS ska bl a påskynda inträdet på arbetsmarknaden för bl a personer med funktionshinder samt motverka diskriminering.

Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen.

Handikappombudsmannen
HO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering på grund av funktionshinder.

Handisam
Handisam är en myndighet för handikappolitisk samordning.
Den består av Bemötandegruppen på det gamla Sisus och Tillgänglighetscentret hos Handikappombudsmannen. Handisams uppdrag är att verka pådrivande
i svensk handikappolitik.

Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Riksdagen
På Riksdagens webbplats finns information om beslut som Riksdagen fattar. Via Rixlex kan du hitta texten i lagar och förordningar, t ex LSS och Socialtjänstlagen.

SAMHALL
SAMHALL är ett statligt aktiebolag som ska skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är nationell tillsynsmyndighet för insatserna enligt lagen om stöd och service, LSS samt Socialtjänstlagen, SOL.

Specialpedagogiska institutet
Specialpedagogiska institutet är en myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

Tillbaka Linje

info@sveri.se