Rapporter från RI Governing Assembly och Arab Conference 2005

Hela rapporten som pdf pdf-ikon
Rapport från ICTA-möte som pdfpdf-ikon
Handlingarna till Governing Assembly (logga in på medlemssidorna)

Rapport från RI Governing Assembly och RI Arab Conference: “Disability Rights in a Changing World”

Lördag 12 november 2005

RI:s ordförande Michael Fox öppnade RI Governing Assembly, som denna gång hölls i Manama, huvudstad i Bahrain och Khaled El Mohtar, RI:s ordförande i Arabregionen, inledningstalade. Nedan rapporteras några höjdpunkter från generalförsamlingens möte.

Michael Fox gav sin rapport, där han började med att tacka Arabregionen för arbetet med att arrangera konferensen i Bahrain. Han påpekade att nomineringskommittén har en viktig uppgift framför sig med arbetet inför valet av ”President – Elect”.

Vidare tog Michael Fox upp frågan om kommissionernas arbete och finansiering och att möjligheter finns för de olika regionerna att söka medel för finansiering av projekt.

Proceduren för medlemsansökningar är lång; en ansökan kan ta upp till 12 månader att godkännas. Beslut borde kunna tas tidigare och inte bara i generalförsamlingen. Man har även diskuterat medlemsavgifterna till RI och vad de baseras på. En arbetsgrupp har tillsats för att se över detta.

Michael Fox talade även om RI:s arbete med FN-konventionen.

Anna Lindström, Heini Möller, Jan-Ingvar Lindström och Stig Larsson
Anna Lindström, Heini Möller, Jan-Ingvar Lindström och Stig Larsson representerade Sverige.

RI:s generalsekreterare Tomas Lagerwall lämnade även sin rapport, där han talade om de insatser som gjorts för de som drabbades av Tsunamin i Södra Asien via medlemsorganisationer i Indonesien, Thailand och Sri Lanka, och av orkanerna i USA. Han nämnde arbetet som görs för att uppfylla RI:s Vision and Mission genom projekt och anslag, däribland det seminarium om kvinnor med funktionshinder i Arabregionen som hålls i samband med assemblyn, projekt om HIV/Aids-information i arbetet med afrikanska dekaden och symposium med Internationella Paralympiska Kommittén i Turin 2006 samt studie om hjälpmedelstillverkning i fyra länder i Latinamerika i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet i Sverige.

RI:s/UNICEF:s tidskrift One in Ten kommer att behandla barn med funktionshinder i Latinamerika i nästa nummer, därefter i Arabregionen.

Anne Hawker presenterade RI Position Paper on International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Dokumentet godkändes av generalförsamlingen.

RI deltar i arbetet med FN:s konventionstext och har fått beröm för att bland annat framställa dagliga summeringar av diskussionerna på engelska (finns redan på RI:s hemsida) samt senare på franska, spanska, ryska, arabiska och kinesiska (före jul på RI:s hemsida). Ingen annan organisation har givit ut så fullständiga rapporter. I januari och augusti 2006 kommer de nästa Ad Hoc-mötena i New York. Då kommer ett sammanhängande utkast som den nye ordföranden har ställt samman av tidigare textversioner.

Donal McAnaney presenterade ”Landmark Study: Rehabilitation in the 21st Century”. Studien initierades av RI-Europe under RI:s Världskongress i Oslo 2004, då en förundersökningsenkät distribuerades till deltagarna. Svaren från Oslo bearbetades sedan under påföljande möten med de europeiska sekreterarna. Enkäten har distribuerats till medlemmar inom RI-Europe. Fem huvudprinciper för hur rehabilitering i det tjugonde århundradet bör fungera lyftes fram.

  • Rehabilitering bör vara en rättighet för alla medborgare.
  • Rehabilitering bör finnas tillgängligt i samhället och på arbetsplatsen både i industriländer och utvecklingsländer.
  • Rehabilitering ska vara baserad på en holistisk syn både på person och miljö.
  • Rehabilitering bör vara inriktat på att bestämmandet ligger hos användaren och befrämjar brukarens rättigheter.
  • Rehabiliteringsservicen och yrkesutövarna måste vara engagerade och arbeta för att kontinuerligt förbättra och höja standarden.

Generalförsamlingens första dag avslutade med workshops med fyra olika teman; Networking and Capacity Building, Accessibility, Habilitation and Rehabilitation samt Implementing the UN Convention.


Söndag 13 november 2005

Dag två inleddes med korta rapporter från gårdagens workshops. Sedan följde vice presidenternas rapporter från de olika regionerna samt rapporter från kommissionerna.

På temat RI Mission and Goals for the Future hölls fyra worshops; RI Vision and Mission, RI Strategic Goals, RI Organizational Structure och Dues and Voting Rights.

I samband med generalförsamlingen hölls en workshop med kvinnor med funktionshinder från Arabregionen. Mer än femtio kvinnor med funktionshinder från tio Arabländer deltog i denna workshop. RI:s nationella sekreterare i Jemen, Rajaa Ahmed Al Masaabi, gav en kort sammanfattning.

Tomas Lagerwall och Anna Lindström.
Tomas Lagerwall och Anna Lindström.

En viktig faktor var att öka medvetenheten bland kvinnor med funktionshinder och att detta är en fråga om mänskliga rättigheter. De efterfrågade ett förbund för arabiska kvinnor med funktionshinder, en årlig uppföljningskonferens, kampanjer i media, mer yrkesutbildning, rehabilitering och jobbmöjligheter samt en databas om funktionshindrade kvinnor i Arabländerna.

Rajaa förde fram några av de svårigheter som kvinnor med funktionshinder i Arabländerna utsätts för. Där styr i högre grad de traditionella stereotyperna vilket medför att kvinnor hålls gömda och t ex inte får gifta sig och skaffa familj.


Tre val av poster inom RI genomfördes:

  • Dr Il-Yung Lee, RI:s nationella sekreterare i Korea, valdes till ny vicepresident för Asien - Stillahavsregionen.
  • Val hölls till nomineringskommittén, d v s den grupp som ska ta fram kandidater till posten som ”President – Elect”. SVERI:s ordförande Jan-Ingvar Lindström var bland de nominerade till kommittén, och valdes in tillsammans med ytterligare fyra personer.
  • Clemont Simard från Kanada valdes till ny ordförande för RI Commission on Recreation, Leisure and Physical Activities. Kommissionen har en tid fört en tynande tillvaro då inga aktiviteter förekommit och ingen rapport lämnats, men nu ser det ut som om att arbetet kommer att komma igång igen, vilket är positivt.

Kommande generalförsamlingar, regionala möten och världskongress:

2006 RI Assembly i New York 19-20 augusti + seminarium om Konventionsarbetet
21 augusti

2007 RI Assembly och regional konferens i Djerba, Tunisien

2008 RI Assembly och världskongress i Quebec, Kanada 23-28 augusti ”People with Disabilities as full citizens – Roles of the Society and the State

2009 RI Assembly i Förenade Arabemiraten

Michael Fox delade ut utmärkelser till Shaikh Daij bin Khalifa Al Khalifa, ordföranden i organisationskommittén för Arabregionens konferens, och till Dr. Fatima bint Mohammed Al Balooshi, Bahrains socialminister.


RI Arab Conference: “Disability Rights in a Changing World”

Måndag 14 november 2005

Rehabilitation International Arab Conference öppnades med uppläsning ur koranen. Därefter följde tal av Bahrains socialminister Dr. Fatima bint Mohammed Al Balooshi, RI:s president Michael Fox samt Arabregionens ordförande Khaled El Mohtar. Öppningsceremonin avslutades med ett arabiskt kulturprogram med musik och dans framfört av barn och ungdomar.

Rättigheter för personer med funktionshinder
Konferensen sträckte sig över tre dagar och var indelad i sju sessioner med olika teman. Temat för konferensens första session var rättigheter för personer med funktionshinder. En av talarna var FN:s speciella rapportör för handikappfrågor Sheikha Hissa K. A. Al-Thani som talade om ”Disability Rights in the Context of Human Rights”. Hon menade att som funktionshindrad blir man antingen utstött eller ömkad och trots att personer med funktionshinder borde vara berättigade till grundläggande mänskliga rättigheter handlar det i stället om huruvida staten har råd eller så hänvisas man till välgörenhet.

I hennes tal betonades speciellt kvinnornas utsatta situation. T ex tenderar pojkar att i högre utsträckning få tillgång till undervisning och läkarvård. Kvinnor med funktionshinder anses inte vara föremål för giftermål och berövas därmed möjligheten till kärleksfulla förhållanden och sexuella upplevelser. Kvinnorna diskrimineras både på grund av sitt kön och sitt funktionshinder.

Förslag kommer att läggas fram om en separat artikel beträffande kvinnor med funktionshinder till FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder.

Bert Massie, ordförande i the Disability Rights Commission i Storbritannien talade på temat ”Can Civil Rights Legislation Deliver Equality for Disabled People”. Han berättade om the Disability Discrimination Act som kom 1995 och menade att lagstiftningen är en nödvändighet, men att den även måste genomdrivas.

Ebrahim Al Souri från League of Arab States, Egypten gav intressant information om den arabiska handikappdekaden 2004 – 2013. Vi har senare fått ta del av ett dokument med mål och sakområden för arbetet under denna dekadperiod.

Arbete och sysselsättning
Konferensens andra session var arbete och sysselsättning. Barbara Murray från The International Labour Office (ILO) i Genève pratade om ”Promoting Decent Work for People with Disabilities: A Human Rights Approach”. Hon ställde frågan vilka mått som tagits för att garantera en effekt av att dessa rättigheter implementeras. Man måste med kraft hävda rätt till arbete genom inspektörer, övervakningssystem och rättsliga procedurer.

Konferensdeltagare på RI Arab Conference
Konferensdeltagare på RI Arab Conference

Zyad E. Flaifel, The Arab Labour Organization, talade om vikten av ha ett arbete för självkänslan och ett aktivt deltagande i samhället. Han förespråkade lagstiftning beträffande kvotering för att ge personer med funktionshinder arbete.

Biträdande socialministern från Saudiarabien, Awad Bin B. Al-Radadi, var inne på samma tema med att arbete bekräftar och förstärker individens självkänsla.

Han pratade om de stora svårigheterna med attityder och brister både i den sociala miljön och i den fysiska tillgängligheten. Många gånger accepterar inte företagen i Saudiarabien funktionshindrade på arbetsplatsen. Han framhöll acceptans som en av de viktigaste faktorerna för integrering.


Tisdag 15 november 2005

Rätten till utbildning
Andra dagen inleddes med sessionen ”Rätten till utbildning”. Moh´d Lotfy från Youth Association of the Blind, Libanon, berättade om sina egna erfarenheter av integrerad skolgång. Han bodde med sin familj och gick i skolan, medan många andra i hans situation skickades till internatskolor. Han menade att det inte finns tillräckligt mycket medel i Arabregionen för att integrera funktionshindrade barn i allmänna skolor, men att man måste utveckla strategier för detta. Integrationen är mycket viktig för att stödja familjerna så att de inte tvingas skicka bort sina barn till internatskolor.

Penny Price, RI:s ordförande för Education Commission, ställde frågan om villkoren för barn med funktionshinder och rätten till utbildning. Kommer de i sista hand?

Teknologi och tillgänglighet
Under fjärde sessionen, på temat Teknologi och Tillgänglighet, talade SVERI:s ordförande Jan-Ingvar Lindström om ”Navigation and Localization – Wayfinding Systems for People with Disabilities”. Ett svenskt projekt har satsat på satelitkommunikation i kombination med mobiltelefoni, så att en person kan orientera sig var man befinner sig och för att andra personer ska kunna återfinna en person som har gått bort sig.

RI:s president Michael Fox talade om ett nytt perspektiv inom teknologi och tillgänglighet. Tillgänglighet är en central del i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, där RI har stort inflytande på artikeln om Accessibility. Det gäller både tillgänglighet till byggnader och utemiljö samt till tjänster och utrustning inom informationsteknologin.

I Australien finns en antidiskrimineringslagstiftning sedan 12 år, som har gett ett gott resultat. För 20 år sedan var det en stor kamp att få förståelse för bättre tillgänglighet.

Tillgänglighet och hjälpmedel går hand i hand, där hjälpmedel står för ökat oberoende. Tyvärr syns inte behovet av hjälpmedel lika mycket i konventionstexten, så där ska RI försöka göra en insats för bättre tydliggörande.

Riadh Tappuni, från ESCWA och Kanada talade om ”Tillgängliga städer”.
ESCWA, Economic and Social Commission for Western Asia vill göra städer i Asien mer tillgängliga för personer med funktionshinder. Många städer i regionen har antingen ökat i storlek så mycket att framkomlighet och tillgänglighet är mycket begränsad. Eller så behövs mycket ny tillbyggnad efter krig och konflikter, som t.ex. Beirut i Libanon.

Sang-Chul Lee, Korea talade om ”IT för personer med funktionshinder”.
Korea har satsat på projekt för ungdomar med funktionshinder som vid besök i andra länder tagit hem ny kunskap och idéer till Korea. Senare ska man satsa på hur man kan använda IT och skapa arbetsmöjligheter och få kontakter med företag. Detta projekt kan utvidgas till att omfatta andra medlemsländer inom RI.

Kvinnor med funktionshinder
Kvinnor med funktionshinder var temat för konferensen femte session. Munira Bin Hindi, föreståndare för serviceenheten för rehabilitering i Bahrain, började med att berättade om sina egna erfarenheter av att bli dömd på förhand och inte få en chans att visa vad man går för. ”When we work with you, you judge us – not before” som hon uttryckte det. Hon talade om svårigheterna att få anpassning av arbetsplatsen och transporter till och från arbetet. Man har avsatt pengar till rehabilitering och yrkesträning för personer med funktionshinder i Bahrain och genom direkta kontakter med arbetsgivare har 365 personer fått arbete.

En kvinna från Libanon ur publiken ifrågasatte att sessionen om kvinnor med funktionshinder leddes av en man och en annan person uttryckte att samtliga talare borde vara kvinnor, även representanten från Saudiarabien, som hade talat om utbildning för kvinnor med funktionshinder.

Deltagare på konferensen
Deltagare på konferensen

Onsdag 16 november 2005

Rätten till hälsa
Konferensen sista dag öppnades med sessionen om rätten till hälsa. Ahmed J. Jamal, kirurg från Bahrain, berättade om de goda resultat man haft med cochleaimplantat på döva och hörselskadade barn.

Federico Montero från WHO i Genève talade om rätten till hälsa och rehabilitering för personer med funktionshinder. Antalet funktionshindrade i världen ökar, mer är 600 miljoner människor har ett funktionshinder varav 80 % lever i låginkomstländer. I utvecklingsländerna har 5-10 % tillgång till sjukvård och rehabilitering. Federico menar att rehabilitering är ett verktyg för inkludering.

Talat H. Al-Wazna från Saudiarabien talade om vård i hemmet där ett team åker hem till och utbildar och avlastar personer som tar hand om funktionshindrade familjemedlemmar i hemmet. Teamet förser även personer med funktionshinder med sängar, kryckor och rullstolar. Sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare finns att tillgå.

En man i publiken från Saudiarabien undrade vem som var ansvarig för att han fått vänta i två år på sin utrustning! En kvinna från Libanon efterfrågade deltagande av alla parter när man tar beslut och att man bör involvera familjen för bättre resultat. En annan ur publiken tyckte att talarna från västvärlden pratade om visioner och strategier emedan de andra rapporterna, från bland annat Arabregionen, mest handlade om hur saker och ting är. Man menade att det inte är tillräckligt att redovisa vetenskapliga rapporter utan att man även borde göra uttalande i vissa frågor för att se framåt.

Medias roll
Sjunde sessionen var på temat Medias roll. Där talade Essa El Saadi, ordförande för Dar Alarqam Educational Services, Kuwait, om antropologi och funktionshinder och medias roll i skapandet av personlighets-beskrivningar av personer med funktionshinder i Arabvärlden. Han menade att stereotyper är fienden nummer ett och att media alltid för fram stereotyper.

Mukhtar M. Al Rawahi, Oman, talade om medias roll i att förbättra attityder mot personer med funktionshinder. Han ansåg att det är en brist på program och att om man väl sänder ett program om personer med funktionshinder så läggs det efter lunch, då inga tittar! Media saknar förståelse för frågan.

Sammanfattande kommentarer
En konferens som denna bjöd på upplevelser och erfarenheter även vid sidan av det som man kan läsa sig till i abstracts mm. Det har redan nämnts ovan om en man i publiken som mycket högljutt kritiserade hjälpmedelsförsörjningen i Saudiarabien. Det är givetvis svårt för en utomstående att bedöma substansen i en sådan attack: visade det på djupgående problem i det saudiarabiska rehabiliteringssystemet, eller var det en uppvisning från en i dessa kretsar välkänd provokatör? Om detta kan vi givetvis inte veta något. Men han var inte ensam om att exponera sitt missnöje med tingens ordning.

Som regel är enskilda samtal med konferensmedlemmar under pauser och måltider minst lika viktiga och intressanta som själva sessionerna, och denna konferens var inget undantag. Vi tog de tillfällen som bjöds till att samtala och diskutera med deltagare från främst arabstaterna.

Att kvinnorollen i denna del av världen är annorlunda jämfört med tex. i Skandinavien blev tydliggjort på flera olika sätt – inte bara genom slöjor och burkor. Att som kvinna – även välutbildad och verbalt begåvad sådan – driva krav på service och hjälpmedel för tex. ett funktionshindrat barn är inte lätt. Sannolikt spelar här könsrollerna och hierarkierna en stor roll. Kvinnor vårdar sina funktionshindrade anhöriga och männen sitter på beslutsfattande poster inom administrationen. Då är det inte alltid lätt att göra sin röst hörd.

Och det kanske är i sådana sammanhang som RI kan spela en viktig roll. RI kan naturligtvis inte gå in och diktera ordningar och praxis i olika länder. Men många i arabvärlden efterlyser faktiskt kunskaper och erfarenheter från västvärlden. Och sådana kan förmedlas genom utbildning av olika yrkeskategorier och samtal experter och beslutsfattare emellan. Och på dessa vägar kan sannolikt RI spela en viktig roll inom tex. hjälpmedelsförsörjningen. – Vi har delgett Tomas Lagervall våra tankar och idéer kring detta.

Tillbaka Linje

info@sveri.se